Thanks!! to …Korean parson?

 くろいの (Kuroi-no)
@dotpict