Something Evil Lurks

 AMG420 (8bitsaday)
@dotpict