Eye of the Singularity

 AMG420 (8bitsaday)
@dotpict